BS볼트형 > 제품소개

  • 국내본사
    경기도 부천시 조마루로385번길 122 삼보테크노타워 1014호 1015호 1016호 B118호
  • 해외법인
    上海编倍国际贸易有限公司 / RM 607, Haiqi Bldg., #6818-10,
    ZhongChun Road, Minhang District, Shanghai, China

볼 트랜스퍼.볼트형 BS볼트형

편리한 조립(적용), 고하중에 적합한 설계
볼트는 탈부착이 가능. (04B 05B 06B 07B 08B 12B 16B 20B 제품 제외)
볼, 바디, 캡 등 모든 구성품은 사용 용도에 따라 다양한 재료로 생산 가능

본문

표준품 재료 구성
바디 Body 캡 Cap 메인볼 Main Ball 서브볼 Sub Ball
SCM SCM-니켈도금 SUJ2 SUJ2
제품 사양
품명 볼규격 h E H L ØD
M 제품중량 정지하중 사용하중
BS-04B 1/4" 1.5 7.5  9 12 12 M6 0.01kg 20kg 10kg
BS-04AB 1/4" 1.5 7.5  9 12 12 M5 0.01kg 20kg 10kg
BS-05B 3/16" 1 8  9 15 13 M6 0.01kg 20kg 10kg
BS-06B 1/4" 1.5 9.5  11 15 16 M6 0.02kg 35kg 20kg
BS-07B 3/8" 2.5 12.5  15 12 15 M6 0.02kg 40kg 20kg
BS-08B 5/16" 2 12  14 18 18 M8 0.03kg 50kg 25kg
BS-09B 3/8" 3 14  17 20 20 M8 0.05kg 60kg 30kg
BS-10B 3/8" 3 17  20 20 23 M8 0.06kg 70kg 35kg
BS-12B 1/2" 3.5 14.5  18 23 28 M8 0.04kg 50kg 25kg
BS-13B 1/2" 3.5 20.7  25 23 28 M8 0.1kg 80kg 40kg
BS-16B 5/8" 4 16.5  20.5 12 24 M6 / M8 0.05kg 120kg 60kg
BS-18B 3/4" 6 26.5  32.5 20 31 M8 0.15kg 140kg 70kg
BS-18AB 3/4" 6 19.5  25.5 10 31 M6 0.105kg 140kg 70kg
BS-19B 3/4" 5 28  35 32 41 M8 0.29kg 180kg 90kg
BS-20B 3/4" 4 22  26 20 32 M8 0.13kg 140Kg 70kg
BS-25B 1" 6 35  45 40 52 M10 0.6kg 260Kg 130kg
BS-25AB 1" 8 30.5  42 20 42 M10 0.4kg 200Kg 100kg
BS-30B 1-1/4" 9.5 34.4  47 40 53 M10 0.7kg 330Kg 110kg
BS-38B 1-1/2" 10 47.8  65 45 72 M12 1.6kg 400kg 200kg
BS-51B 2" 15 49.6  70 45 95 M12 3.2kg 500kg 250kg
BS-51AB  2"  22  50   72 35  60  M12  1.3kg  300kg  150kg 

도표에 없는 제품도 제작이 가능하며 다양한 재질과 형태로도 설계 및 생산이 가능합니다.