POM轴承滚柱-HU型 > 产品介绍

  • 韩国总公司
    京畿道富川市枣廊台路385号街122 Sambotechno tower 1014号、1015号、1016号
  • 国外法人
    上海编倍国际贸易有限公司 / RM 607, Haiqi Bldg., #6818-10,
    ZhongChun Road, Minhang District, Shanghai, China

滚柱.轴承滚柱 POM轴承滚柱-HU型

作为一种将金属轴承适用于塑料材料的产品,耐久性强, 接触部件又柔软又轻量,适合现代化设计趋势,
同时,外轮经过加工而制成U形,容易安装对象材料.

본문

POM轴承滚柱-HU型
品名 外观尺寸(mm) 容许
荷载
颜色
内经 外经 厚度 轴承 U形半径 U形底镜
d D W R D1 KG
BBR-20IU-POM(WH) 6 20 8.5 686ZZ 3 15 20 白色
BBR-22IU-POM(WH) 6 22 8 686ZZ 3 18 20 白色
BBR-25IU-POM(WH) 5 25 7 625RS 2 21 20 白色
BBR-30IU-POM(OR) 6 30 13 606ZZ 4.5 24.5 40 橙色
BBR-30IU-POM-1(WH) 8 30 10 608ZZ 2.75 26 50 白色
BBR-40IU-POM(WH) 6 40 18 626RS 4.5 30 60 白色
BBR-40IU-POM-1(WH) 8 40 18 698RS 4.5 30 60 白色
BBR-40IU-POM-2(WH) 10 40 17.5 6800RS 4.5 30 60 白色
BBR-50IU-POM(WH) 8 50 12 608ZZ 3 41 45 白色

可以设计和生产非标产品 根据使用环境、功能和适用数量的不同,具有各种方式的生产专有技术.